Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - dárky a potřeby pro seniory, pomůcky pro seniory

darios.cz

Obchodní podmínky

Darios.cz vítá všechny zákazníky na internetových stránkách.

Přečtěte si prosím následující Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Darios.cz - Eva Pospíchalová.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Darios.cz - Eva Pospíchalová, se sídlem U Hřbitova 34, 586 01 Jihlava, IČ: 19203519, DIČ: CZ6760281682 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Vymezení pojmů

spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost Darios.cz - Eva Pospíchalová, se sídlem U Hřbitova 34, 586 01 Jihlava, IČ: 19203519, DIČ: CZ6760281682.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel  (kupující) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. 

Objednané zboží lze vrátit nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním, jinak než otevřeném nepoškozeném, obalu (u nosičů v neporušené fólii; u prádla a výrobků, jejichž užíváním dochází k přímému styku s pokožkou, pouze s řádně připevněnými kompletními visačkami a neporušenými ochrannými fóliemi). Při opotřebení zboží dalším používáním si vyhrazujeme právo zboží nepřijmout zpět a odpovídajícím způsobem vyfakturovat.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí- li spotřebitel oprávněně, je firma Libor Pospíchal - Darios.cz  povinna vrátit zaplacenou   kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží (spotřebiteli) a to buď připsáním na účet spotřebitele nebo složenkou na adresu a to do 14 dnů od odstoupení. 

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo z vadného plnění 

V případě zjištění, že zboží je vadné nebo neodpovídá objednávce co do množství, je spotřebitel povinen tyto skutečnosti ihned oznámit písemně nebo na telefonní číslo, uvedené na faktuře.

V případě, že vady zboží jsou podstatné, mají vliv na jeho funkčnost , má spotřebitel právo na dodání nového nebo chybějícího zboží nebo jeho části, opravu, případně přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení z Kupní smlouvy

V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží, má spotřebitel právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. Dále zaslat na e-mail fotografie etikety s číslem zásilky (tam kde je příjemce a odesílatel). Zaslat fotografii původního přepravního obalu, (aby byl vidět celý – min. ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit. Fotografii poškozeného obalu (pokud k nějakému došlo). Dále fotografii balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně a poškozené zboží (detaily+celé); štítek zboží s označením. V případě, že nebude doloženo, nelze reklamaci uznat.

V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • zboží není běžně v sortimentu Darios.cz., ale bylo dovezeno na základě konkrétní objednávky konkrétního zákazníka 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje, jako například, jméno, ulici, PSČ, obec, telefonní číslo a e- mailovou adresu.Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. To zejména vylučuje poskytování těchto údajů třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Spotřebitel uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Dodací lhůta

Zboží bude spotřebiteli dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky.

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností dodavatele, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 1-2 týdny od závazného potvrzení objednávky.  U výrobků s delší dodací dobou je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty informován. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

Výhrada dodání : dodávka objednaného zboží se provádí pouze v rámci ČR a SK.

Doprava zboží a úhrada ceny

Dopravu zajišťuje prodejce ve spolupráci s Českou poštou a přepravní společností na území celé ČR a SK. Případný doplatek za dopravu, manipulaci a balné se liší dle zvoleného způsobu dopravy a typu zboží. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku připsání celkové částky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením částky dobírkou při převzetí zboží kupujícím.

Platba, splatnost, prodlení s platbou

Placení zboží se provádí jedním ze třech způsobů: na dobírku, bankovním převodem předem nebo v hotovosti. Darios.cz Eva Pospíchalová si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby případně použít způsob platby předem.

Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

Při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Darios.cz.

Pokud byste se se svými platbami zpozdili, vyhrazujeme si právo účtovat Vám vynaložené poplatky za upomínky a další náklady na vymožení.

Reklamační podmínky

Někteří výrobci používají v souladu se zákonem zjednodušený postup a záruční listy ke zboží nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je pak prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zboží by mělo být, pokud možno, v původním obalu, v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.

Záruční podmínky

Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání. 

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.10.2023.


Copyright © www.darios.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.darios.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace